Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk(OMZO)

RSIN
804362580

bezoekadres
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam
info@tuin5.studiovoetnoot.nl
www.tuin5.studiovoetnoot.nl

Doelstelling:
het werk ten behoeve van mensen zonder verblijfstitel die een beroep doen op de Pauluskerk te Rotterdam te ondersteunen bij het zoeken van oplossingen voor deze mensen, alsmede het verwerven en beschikbaar stellen van geldmiddelen voor dit werk, alsmede al hetgeen hiermede, alles in de ruimste zin des woords verband houdt.

Beleidsplan
icoontje invoegen met pdf met beleidsplan

Bestuurssamenstelling
Ineke Palm (voorzitter)
Elisabeth de Jong-van der Kuip (secretaris)
Hanny de Kruijf (penningmeester)

Beloningsbeleid
De medewerkers die in dienst zijn bij de OMZO worden betaald conform de CAO Welzijn.
Bestuursleden van de OMZO ontvangen geen beloning of vergoeding.

Jaarverslag
Download jaarverslag-omzo-2016

Financiële verantwoording Staat van van baten en lasten

Realisatie 2016Begroting 2016
Baten
Kerk in actie5.000,005.000,00
Bijdrage kerken24.204,0025.000,00
BBB bijdrage69.790,00
Particuliere donateurs35.325,0060.000.00
Fondsen198.631,00210.950,00
Giften overige13.269,009.500,00
Overige baten298,00250,00
Totaal346.517,00310.700,00
Lasten
Levensonderhoud165.875,00120.000,00
Huisvesting vluchtelingen23.540,0050.000,00
Juridische ondersteuning 16.609,00 2.500,00
Medische hulp17.571,0033.000,00
Tandheelkundige hulp15.006,0018.000,00
Nachtopvang205,0011.500,00
Kosten vrijwilligers3.000,00
Activiteiten voor vluchtelingen1.990,005.500,00
Salariskosten38.055,0050.000,00
Organisatiekosten16.393,0014.500,00
Publiciteit2.500,00
Overige kosten622,00200,00
BBB uitgaven
Totaal295.866,00310.700,00
Resultaat50.651,00